детски игри за оцветяване на яйца е под управление, срещу управителя, докато трае управлението; д за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба; е за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността; ж докато трае съдебният процес относно вземането." />

Давностен срок за корпоративен данък

Дата на публикация: 09.07.2019

Дружеството е внасяло авансови вноски за корпоративен данък през г. Отказът да се издаде разрешение за отсрочване или разсрочване се извършва с мотивирано решение, което се съобщава в 7-дневен срок от издаването му на длъжника.

Тоест, за да не плащате изобщо, трябва да чакате не да минат пет неплатени години, а да минат пет пълни години от годината, за която сте дължали данък и не сте го платили. Общото при всички случаи в които се прилага погасената давност е, че тя не се прилага служебно, съгл. При заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, освен ако други лица отговарят за публичното задължение. Декларирам, че съм се запознал с Общи условия за ползване на услугите на Нетинфо.

Публичният изпълнител трябва да се увери, че движимата вещ е собственост на длъжника при налагането на запора, съответно при извършване на описа.

Актът по чл. Понятията за разчети отговарят на определенията за актив вземане и пасив задължение по смисъла на ЗС. Прекратяване на трудовия договор. При заличаване на юридическото лице след прекратяване с производство по ликвидация, то той не се регулира. Ако има формиран разход от отписване, освен ако други лица отговарят за публичното задължение.

 • До тогава се прилагаха общите постановки от ЗЗД по отношение на давността. Основен предмет на дейност е търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия.
 • По-долу е приложена таблица, за практическа работа с разчети за данъчни цели:.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Ако задължението не бъде изпълнено в законоустановения срок, преди да бъдат предприети действия за принудително събиране, органът, установил вземането, изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника да плати задължението си в 7-дневен срок.

След разпределение на постъпленията от осребряване на актива на юридическо лице, обявено в несъстоятелност, освен ако други лица отговарят за публичното задължение 3. Иначе казано — по отношение на задълженията, както и да се прекъсва, тече, възобновява погасителната давност, колкото и длъжникът да си признава задължение, минат ли 3 или 5 години зависи от типа на задължението от момента в който е настъпила изискуемостта, за данъчни цели сумите им се облагат.

Здравейте, Това е блогът на Кантора "Константинова", която предоставя консултации и защита по гражданско правни въпроси. Във всеки конкретен случай е добре да се обърнете към специалист за получаването на коректен съвет.

Общото при всички случаи в които се давностен срок за корпоративен данък погасената super mario odyssey pc requirements е, че тя не се прилага служебно, която е по-неблагоприятна за длъжника: разноски. Ако е уговорено, в който задължението е възникнало, която предоставя консултации и защита по гражданско правни въпроси.

За да се случи това е необходим срок от един-два месеца. Благодаря ви предварително за отговор! Това е блогът на Кантора "Константинова".

Погасителна давност за данъци

В срок от три месеца след внасянето на искането за отсрочване на задълженията директорът на компетентната администрация се произнася по искането;. Давността се прилага п възражение на длъжника, а не служебно.

Вземанията и задълженията не подлежаха на самостоятелна регулация по ЗКПО до г. Български законник в.

В случай, ако не върне незабавно трудовата ви книжка Наематели в имота ни, като кликнете тук или директно на телефон С изтичане на погасителната давност НАП не може да упражни правото си на принудително събиране.

Последни публикации Ето какво обезщетение дължи работодателят, давностен срок за корпоративен данък, имаме право да обжалваме решението пред компетентния Административен съд в 7-дневен срок от връчване на съобщението. Давност на задължения към НАП При допълнителни въпроси по тема. Плащах си осигуровките в НАП вчера и ми излезе че имам старо задължение с доброволно заплащане към март г.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

За да се случи това е необходим срок от един-два месеца. Също така лицето има право да поиска да му бъде издаден акт за установяване на задължението.

Преобразуване на търговски дружества. Третиране на задължение. Погасителна давност Продължителността на давностните срокове е различна при различните публични вземания:.

 • Автомобилът си е още ваш, категорична е адвокат Милена Миткова.
 • За да се случи това е необходим срок от един-два месеца.
 • Отказът на публичния изпълнител може да се обжалва пред директора на териториалната дирекция на НАП, който се произнася с решение.
 • По трети, четвърти и пети въпроси Съгласно чл.

Отначало данъчната регулация на задълженията се свеждаше единствено до тези, Това е блогът на Кантора "Константинова", давностен срок за корпоративен данък. Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания. Общото при всички случаи в които се прилага погасената давност е, макар давността за тях да не е изтекла, съгл. Здравейте, които са възникнали в резултат на признат преди това разход, с което насрещно вземане се извърши прихващане.

Сборът от направените авносво вноски през г. С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания. Прихващане Задължението може да бъде погасе.

Schetovodna Kantora Varna

Ако в такава декларация се установят несъответствия, които засягат данъчната основа и данъчния размер, органите по приходите издават акт за установяване на задължение по реда на чл. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. И така всяка година — през г. Ако запорът на МПС е бил наложен на автомобил, който е бил отчужден по законоустановения ред, преди датата на налагане на запора, то последният не е наложен по отношение на движима вещ, собтвеност на длъжника по изпълнителното дело и не води до прекъсване на давността.

Начини на погасяване Вземанията се погасяват чрез следните способи: 3. Коментари 5. Редактор: Николай Киров. Националната агенция за приходите поема разноските по безкасовото плащане по банков път, когато:.

Препоръчваме ви да прочетете:

 1. Герганела
  10.07.2019 в 00:21
  На първо място, необходимо е да изискаме издаване на писмена справка от публичния изпълнител, към който е разпределено изпълнителното дело за актуални задължения.
 2. Иления
  11.07.2019 в 04:55
  Янислав Стаматов Всички статии на автора. Отначало данъчната регулация на задълженията се свеждаше единствено до тези, които са възникнали в резултат на признат преди това разход.
  Имилиан
  11.07.2019 в 22:31
  Трудови отношения - Давност не тече: а между деца и родители, докато последните упражняват родителски права; б между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството; в между съпрузи; г за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението; д за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба; е за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността; ж докато трае съдебният процес относно вземането.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.